ZhialCo | ژیالـکو

تولیدکننده جدیدترین یخچال فریزرهای فروشگاهی

یخچال هایپری روباز - 2 متری

  • ۱۳۳
یخچال هایپری روباز - 2 متری

یخچال پرده هوا - 2 متری

  • ۱۷۴
یخچال پرده هوا - 2 متری


یخچال جلو باز - 4 متری

  • ۱۵۷
یخچال جلو باز - 4 متری


یخچال جلو باز هایپری

  • ۱۸۴
یخچال جلو باز هایپری
Code:10080115

یخچال پرده هوا قصابی

  • ۱۷۵
یخچال پرده هوا قصابی
Code:10080114

یخچال پرده هوا جلو باز

  • ۱۶۰
یخچال پرده هوا جلو باز
Code:10080113

یخچال جلو باز پرده هوا

  • ۱۶۱
یخچال جلو باز پرده هوا
Code:10080112