ZhialCo | ژیالـکو

تولیدکننده جدیدترین یخچال فریزرهای فروشگاهی

یخچال هایپری روباز - 2 متری

  • ۱۳۳
یخچال هایپری روباز - 2 متری

یخچال پرده هوا - 2 متری

  • ۱۷۴
یخچال پرده هوا - 2 متری


یخچال جلو باز - 4 متری

  • ۱۵۷
یخچال جلو باز - 4 متری


یخچال روباز - 2 متری

  • ۱۶۲
یخچال روباز - 2 متری


یخچال پرده هوا - 4 متری

  • ۱۶۱
یخچال پرده هوا - 4 متری